top of page

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

Kerékpártúrán való részvétellel kapcsolatos szabályzat

 

 

  1. Bevezető

Jelen szabályzat hatálya a Dreamland Cycling Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3., Cg. 02-09-083801, adószáma: 26375683-2-02), mint Szolgáltató által szervezett kerékpártúrák megrendelésével kapcsolatban létrejövő jogviszonyokra terjed ki, amely tartalmazza a Szolgáltató, illetőleg a Megrendelők jogait, illetőleg kötelezettségei.

Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a www.dreamlandcycling.com weboldalon azzal, hogy Szolgáltató jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani.

2. Szolgáltatás megrendelése (szerződés létrejötte)

2.1. Jelentkezés

Kerékpártúrára a www.dreamlandcycling.com weboldalon felhasználói profil létrehozásával lehet jelentkezni.

2.2. Visszaigazolás

A megrendelés jóváhagyásáról Szolgáltató a www.dreamlandcycling.com weboldalon létesített profilon keresztül, visszaigazolást küld Megrendelő részére. A visszaigazolással Megrendelő és Szolgáltató között létrejön a szerződés.

 

3.Felek jogai és kötelezettségei

a) Szolgáltató felel a megrendelt szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért. Ha Szolgáltató a vállalt szolgáltatást nem a vállaltaknak megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Szolgáltató nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Megrendelő a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

Szolgáltató felel a megrendelt szolgáltatás nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért. A nem-teljesítésből, illetőleg a hibás teljesítésből eredő károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha:

  • a nem-teljesítés, illetőleg a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza;

  • a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett kerékpártúrát);

  • a hibás teljesítés olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban;

  • vis maior esemény következett be.

Szolgáltató rögzíti, hogy nem minősül hibás teljesítésnek, ha a Megrendelő életveszéllyel nem járó időjárási körülményekre (pl. eső, szeles idő) hivatkozással a szolgáltatást nem vagy csak részben veszi igénybe.

Ha a kerékpártúra megkezdését követően Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet Megrendelőre nem hárítható át.

Megrendelő a megrendelt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a kerékpártúra vezetőjével közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A kerékpártúra vezetője köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett harmadik fél (közreműködő) magatartásáért felelős, pontosan ugyanúgy, mintha maga járt volna el.

 

b) Megrendelő a kerékpártúrán kizárólag saját felelősségére vehet részt. Kiskorú a kerékpártúrán csak nagykorú kísérő részvételével vehet részt, amennyiben az előírt korhatár ezt megengedi. A kerékpártúrán a részvételi korhatár 14 év.

 

Megrendelő kizárólag Szolgáltató által előírt részvételi szabályok ismeretében, azokat betartva vehet részt a kerékpártúrán. A Szolgáltató által rögzített szabályok megsértéséből eredő károk Megrendelőt terhelik.

 

Szolgáltató rendelkezik csoportos balesetbiztosítással, míg Megrendelőnek legalább egy általános balesetbiztosítással kell rendelkezni. Ennek hiánya miatt Megrendelőt ért károkért teljes egészében Megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató által kötött biztosításokra és az esetlegesen saját maga által kötött egyéb biztosításra vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és elfogadta, az abban foglaltakat magára és utastársaira nézve kötelezőnek tekinti.

 

A kerékpártúra során a Megrendelő által harmadik személynek okozott kárért a Megrendelő közvetlenül felelős.

 

A jelentkezéssel Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás teljesítése kapcsán az átadott személyes adatait a Szolgáltató tárolja, kezelje. A jelentkezéssel Megrendelő engedélyezi, hogy a kerékpártúra során a Szolgáltató fénykép és mozgókép felvételeket készítsen. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa készített, a Megrendelőt ábrázoló fényképeket és videókat a honlapján közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

Budapest, 2021. április 2.

 

 

DREAMLAND CYCLING Kft.

képv.: Kőrizs András László ügyvezető

Szolgáltató

bottom of page